สารจากประธานกรรมการ

Message from the chairman

'' บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีจริยธรรม และจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ควบคู่ไปกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน ''

img1

ในปี 2566 บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีรายได้รวม 1,495.77 ล้านบาท ลดลงอัตราร้อยละ 7.55 และมีกำไรสุทธิ 49.56 ล้านบาท ลดลงอัตราร้อยละ 85.91 โดย ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีบัญชีลูกหนี้เช่าซื้อ คิดเป็นมูลค่าลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ 6,568.51 ล้านบาท นับเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทยังคงมุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบ รักษาอัตราการเจริญเติบโตแบบยั่งยืน โดยให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของลูกหนี้อย่างถึงที่สุด

ถึงแม้ว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ยากลำบากในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากสภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรง และปัญหาหนี้ครัวเรือนที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีบริษัทยังคงตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพองค์กร ทั้งทางด้านกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจการกำกับดูแล การพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรฐานการให้บริการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรค และสามารถต่อยอดธุรกิจให้เติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่อง

'' ท้ายที่สุดนี้ ในนามของประธานกรรมการบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้าขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ
และความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้นนักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งแก่บริษัทเสมอมา และที่สำคัญข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกท่าน
ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยดำเนินธุรกิจด้วยความเสียสละ อดทนและซื่อสัตย์ก้าวไปข้างหน้าตามพันธกิจและแผนการดำเนินงานของบริษัทส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้   ''


ทั้งนี้ ความสำเร็จทั้งหมดที่บริษัทได้รับในปี 2566 นั้น ล้วนแต่เป็นผลมาจากการทุ่มเททำงานหนักของทั้งผู้บริหาร
และพนักงาน ตลอดจนการสนับสนุนที่ดีจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทขอยืนยันว่าจะดำเนินธุรกิจ
โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป

นายสามารถ จิระดำรง
(ประธานกรรมการ)

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ www.sgroup.co.th