สารจากประธานกรรมการ

Message from the chairman

'' บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีจริยธรรม และจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ควบคู่ไปกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน ''

img1

ในปี 2565 บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ยังคงประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทมีรายได้รวม 1617.93 ล้านบาทลดลงอัตราร้อยละ 11.26 และมีกำไรสุทธิ 351.66 ล้านบาท ลดลงอัตราร้อยละ 12.08 โดย ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมีบัญชีลูกหนี้เช่าซื้อ คิดเป็นมูลค่าลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ 5674.51 ล้านบาท นับเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทยังคงมุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบ รักษาอัตราการเจริญเติบโตแบบยั่งยืน โดยให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของลูกหนี้อย่างถึงที่สุด

ถึงแม้ว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ยากลำบากในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และปัญหาหนี้ครัวเรือนที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีบริษัทยังคงตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพองค์กร ทั้งทางด้านกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจการกำกับดูแล การพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรฐานการให้บริการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรค และสามารถต่อยอดธุรกิจให้เติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่อง

'' ท้ายที่สุดนี้ ในนามของประธานกรรมการบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้าขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ
และความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้นนักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งแก่บริษัทเสมอมา และที่สำคัญข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกท่าน
ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยดำเนินธุรกิจด้วยความเสียสละ อดทนและซื่อสัตย์ก้าวไปข้างหน้าตามพันธกิจและแผนการดำเนินงานของบริษัทส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้   ''


ทั้งนี้ ความสำเร็จทั้งหมดที่บริษัทได้รับในปี 2565 นั้น ล้วนแต่เป็นผลมาจากการทุ่มเททำงานหนักของทั้งผู้บริหาร
และพนักงาน ตลอดจนการสนับสนุนที่ดีจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทขอยืนยันว่าจะดำเนินธุรกิจ
โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป

นายสามารถ จิระดำรง
(ประธานกรรมการ)

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ www.sgroup.co.th