imgsgrup

กิจกรรมบริษัท

(Company Activities)

กิจกรรม SG

(S11 Activities)

2024

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

04/04/2024

2023

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

05/04/2023

กิจกรรมประจำปี

06/05/2023

2022

ตรวจสุขภาพประจำปี

10/08/2022

กิจกรรมวันสงกรานต์

18/04/2022

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

07/04/2022

2021

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

01/04/2021

กิจกรรมสานสัมพันธ์ จ.นครราชสีมา

07/04/2021

ตรวจโควิด

13/12/2021

2018

ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

2018

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

05/04/2018